شماره تماس : 89321100 

شماره پشتیبانی : 09355355546

نشانی : تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوچه سوم  ساختمان هلدینگ سرمایه گذاری کراس کد پستی : 1517613711